Pronatura s.r.o. - ekologie, environment, servis   |   www.pro-natura.cz   |   723 833 779

 

O nás

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS A PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ ORGANIZACE.

V oblastech environmentálního managementu zajistíme legislativní podporu v oblasti:

 • Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
 • Ochrana ovzduší - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
 • Nakládání s vodami - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění
 • Nakládání s obaly – zákon č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění
 • Ochrana přírody a krajiny – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky – zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon v platném znění
 • Integrované prevence znečišťování (IPPC) – zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci znečišťování v platném znění
 • Integrovaného registru znečišťování (IRZ) – zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí v platném znění

ZPRACUJEME:

 • Havarijní plány
 • Odborné posudky
 • Rozptylové studie
 • Analýzu rizik
 • Interní směrnice v odpadovém a vodním hospodářství
 • Provozní řády odpadářských zařízení
 • Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • Poplatková hlášení
 • Zpracování bilance organických rozpouštědel (VOC)
 • Evidenci odpadů, zdrojů znečišťování ovzduší, produkci obalů apod.
 • Roční hlášení prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
 • Roční hlášení pro statistický úřad

REALIZUJEME, ZAJIŠŤUJEME:

 • inženýring staveb, zejména vodohospodářských, environmentálních staveb a staveb krajinného inženýrství. Řešíme kompletní schvalovací proces, nebo jeho část od první studie přes projekci až do vydání rozhodnutí orgánů státní správy
 • certifikované odběry vzorků odpadů, zemin, sedimentů, recyklátů, povrchové a podzemní vody, odpadních a technologických vod
 • školení pro zákazníky v oblasti legislativy ochrany životního prostředí
 • biologické průzkumy a hodnocení v rámci EIA procesů, stavby v krajině
 • odbahňování rybníků, včetně odběru vzorků
 • zkoušky těsnosti nádrží a jímek
 • prostředky pro likvidaci havárií a jejich následků​ (havarijní soupravy)
 • označení odpadů (cedulky, štítky, etikety)
 • identifikační listy nebezpečných odpadů. (ILNO)
 • přepravu NO
 • kategorizaci odpadů
 • vzorkování odpadů, včetně hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • certifikaci výrobků z recyklačních zařízení (stavební sutě, asfalt apod.) 

Nabízíme poradenství dle stavebního zákona (povolování, projekce a realizace staveb, územní plánování, kolaudace staveb)

Zastupujeme klienta před orgány státní správy, při správních řízeních, kolaudacích a jednáních.